top of page

רכישת ערכת שומר וירטואלי ניידת

להשלמת רכישת ערכת שמירה וירטואלית ניידת, מלאו את הפרטים הבאים ואחד מנציגינו יחזור אליכם לעיבוד הרכישה ותיאום המשלוח:

תוכנית שירות

תנאי השירות:

  1. המחיר בשקלים לא כולל מע"מ.

  2. אספקת המערכת תבוצע תוך 10 ימי עבודה מתשלום עבור הציוד.

  3. אספקת חשמל – באחריות הלקוח הסופי.

  4. תשלום עבור השירות יבוצע מראש בתשלומים חודשיים שווים.

  5. השירות אינו כולל הגעה לשטח לצורך תקלה שאינה כתוצאה מציוד קוואמו.  במקרה זה הלקוח יחוייב בדמי ביקור טכנאי : 350 ש"ח כולל שעה ראשונה , כל שעה נוספת או חלק ממנה : 250 ש"ח נוספים.

  6. אחריות על הציוד: 12 חודשים.

  7. הלקוח מסכים שהשירות אינו מספק הגנה מוחלטת ,  ולכן קוואמו לא תישא באחריות לכל נזק, קלקול, תקלה או כשל או גניבה, פריצה באבטחה, שיגרמו ללקוח והנובעים משימושו בשירות ו/או בתוכנת השירות ו/או באתר לרבות בגין כל כשל בתוכנת השירות ו/או בתהליך התקנת התוכנה ו/או שדרוג התוכנה ו/או בתהליך הסרת התוכנה ו/או בגין שימוש באפליקציה במסגרת השירות. כמו-כן אני מצהיר כי אני מודע לכך שתיתכנה תקלות/הפסקות/שיבושים/באספקת החשמל /הפסקה מוחלטת של החשמל, שירות ו/או השרות מעת לעת וקוואמו לא תהייה אחראית בנוגע להפסדים ו/או נזקים ישירים או עקיפים או תוצאותיהם שינבעו בקשר לכך ו/או מהשימוש בשירות.

  8. אין אחריות על פגעי טבע , נזק שנגרם על ידי המזמין ו\או בחבלה בזדון.

  9. באחריות הלקוח להסדיר את ההרשאה להתקנה ושיתוף המצלמות באתר כולל הרשות להשתמש בכריזה.

תקלה: נסה בבקשה לשלוח שוב

תודה רבה - אחד מנציגינו יחזור אליך בהקדם להשלמת הרכישה. 

bottom of page